พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยกิจกรรมยุวกาชาด  จัดพิธีเข้าประจำหมู่  ของสมาชิกยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่  
ในวันศุกร์ที่  ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘
   ณ หอประชุมทวีวัฒนา-เทพผดุงพร

19 58