พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี2553 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 24  พฤศจิกายน  2557 ณ หอประชุมกาญจนาภิเศก  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม.1 โดยได้รับเกียติจาก ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 เป็นประธานในพิธี

     ในการจัดพิธีมอบครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน  ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานประจำปี 2553 ปรากฏว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสพม.1 ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา รวมทั้งสิ้น  148 ราย

 

    ในชีวิตการรับราชการนั้นการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาถือว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่า ตลอดระยะเวลาการรับราชการที่ผ่านมา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย โดยเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  มีความอุตสาหะ  ซื่อสัตย์  และเอาใจใส่ต่อหน้าที่  ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวได้มีส่วนช่วยให้งานราชการโดยรวมมีผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ด้วยเหตุนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้  จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  โดยมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ หลายราย ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมในพิธีได้ ดังนั้น ผู้ที่เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จาก  ผอ.สพม.1  ในวันนี้ จึงมีเพียงจำนวนรวมทั้งสิ้น  85  ราย

 

ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นางสุริยา  มิ่งขวัญ

นางเจียรนัย โพธิ์ประสิทธิ์

นางสาวนันทิยา  เอกสุภักดิ์

IMG 7155 2

ดูรูปภาพทั้งหมด