รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศรบนกเรยน

ปายรบนกเรยน2

 

ระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม) ดาวน์โหลด

ผลการคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม) ดาวน์โหลด

  

ใบสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด