เตรียมพร้อม onet57

7 12 ปฎิทินสอบ o-net 58

 

 กิจกรรม  
 o-net ป.6/ม.3 
 o-net ม.6 
 โรงเรียนส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ ผ่าน www.niets.or.th 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 57    1 ก.ค. - 31 ส.ค. 57
 ศูนย์สอบจัดสนามสอบ ผ่าน www.niets.or.th 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 57 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 57
 นักเรียนเทียบเท่าสมัครสอบ ผ่าน www.niets.or.th 1-15 ต.ค. 57 1-15 ต.ค. 57
 สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ (รอบที่ 1) 10 ต.ค. 57 10 ต.ค. 57
 โรงเรียนแจ้งเพิ่มลดรายชื่อนักเรียน ผ่านwww.niets.or.th 10-31 ต.ค. 57 10-31 ต.ค. 57
 สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ (รอบที่ 2) 5 ม.ค. 58 5 ม.ค. 58
 โรงเรียนแจ้งเพิ่มลดรายชื่อนักเรียน เฉพาะนักเรียน
ที่ย้ายโรงเรียน
 5-15 ม.ค. 58 5-15 ม.ค. 58
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรณีที่เพิ่มลดข้อมูลนักเรียน 20 ม.ค. 58 20 ม.ค. 58
 วันสอบ o-net 58  
 - o-net ป.6 31 ม.ค. 58 
 - o-net ม.3 5 ม.ค. - 1 ก.พ. 58 
 - o-net ม.6  7-8 ก.พ. 58
 ประกาศผลสอบ o-net 58  
  - o-net ป.6 ผ่าน www.niets.or.th 15 มี.ค. 58 
  - o-net ม.3 ผ่าน www.niets.or.th 16 มี.ค. 58 
  - o-net ม.6 ผ่าน www.niets.or.th  21 มี.ค. 58

 

7 12 ตารางสอบ o-net 58 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

Untitled-6 1

 

7 12 ตารางสอบ o-net 58 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

Untitled-7 8