ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
จำนวน ๒ อัตรา
รับสมัครวันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
คัดเลือก/สัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดในเอกสารดังแนบ คลิก