(ฉบับร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง (ฉบับร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ

๑. ประกาศ.  คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

๒. แบบอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ.  คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

๓. ราคากลาง. คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

๔. ร่างขอบเขตงาน. คลิกเพื่ออ่านเอกสาร 

๕. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง. คลิกเพื่ออ่านเอกสาร