ประกาศ การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและส้วม

ประกาศ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและส้วม

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

 

คลิกเพื่อโหลดเอกสารแนบ