วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม นำความรู้สู่สากล

บนพื้นฐานด้านเทคโนโลยี บนความเป็นไทย

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใกล้ชิดชุมชน สืบสานงานพระราชดำริ ”

 

พันธกิจ (Missions)

 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี และจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ     สู่ความเป็นสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

 

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๓. พัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ และทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

   ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

 

. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 

. สืบสานงานพระราชดำริ